Tìm

Miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán do ảnh hưởng của Covid-19

  • 20/03/2020 01:59
Ebiz - Để hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020, trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ giảm giá từ 10% – 50% đối với 9 dịch vụ, cụ thể:

Giảm 10% đối với 3 dịch vụ gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở; dịch vụ giao dịch trên thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán;

Giảm từ 15% – 20% đối với 2 dịch vụ gồm: dịch vụ quản lý vị thế; dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Giảm từ 30% – 50% đối với 4 dịch vụ gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý sẽ không thu (miễn hoàn toàn) đối với 6 dịch vụ bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; dịch vụ đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ quy định tại Thông tư này, Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

Thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định tại Thông tư ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020).

Trường hợp tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

Theo Tổ quốc